Księgi wieczyste a nieruchomości

Księgi wieczyste a nieruchomości

Kupując lub sprzedając jakąkolwiek nieruchomość musimy zainteresować się całym pakietem dokumentów. Jednym z ważniejszych jest księga wieczysta. Czym tak naprawdę jest księga wieczysta? Jest to rejestr urzędowy, który prowadzony jest w celu ustalenia prawnego stanu danej nieruchomości, prawa do konkretnego lokalu mieszkalnego, użytkowego albo domu jednorodzinnego. Księgi prowadzone są przez wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych. Występują jako księgi elektroniczne w systemie informatycznym albo w wersjach papierowych. Księgi wieczyste posiadają cztery główne działy obejmujące: oznaczenie nieruchomości (numer działki, obręb ewidencyjny, kubaturę postawionych na danej nieruchomości budynków, powierzchnię) i prawa własnościowe (np. do dróg); własność i użytkowanie wieczyste (adres i dane osobowe właścicieli ziemi); ograniczone prawa rzeczowe poza hipotekami, jakiekolwiek ograniczenia w użytkowaniu i rozporządzaniu nieruchomością oraz hipoteki. Wszystkie księgi wieczyste są jawne i w obecności odpowiedniego pracownika sądu każdy może mieć do niech wgląd, robić z nich notatki oraz fotografować (czasami po uzyskaniu sądowego pozwolenia). By dotrzeć do danej księgi wieczystej wystarczy znać jej numer, a jeśli nie, możemy go pozyskać w urzędzie gminy, w wydziale ewidencji gruntów i budynków, na podstawie danych adresowych właściciela czy adresu interesującej nas nieruchomości.